MEDARBEIDERE

Etiske retningslinjer

IAV har vedtatt etiske retningslinjer for bedriften og ansatte som er basert på de verdier IAV som selskap står for.

ETISKE REGLER FOR MEDARBEIDERE I IAV

1. Formål og virkeområde.
Formålet med etiske regler i Innkjøpsassistanse Vest (IAV) er å bidra til god etisk praksis og definere felles standarder. Etiske regler gjelder alle ansatte og innleide medarbeidere, og er forankret i styret for IAV (Jfr årlig revisjon i styret for IAV kvalitetssystem).

2. Utførelse av oppgaver og opptreden.
Medarbeidere i IAV skal arbeide for IAVs beste i tråd med lover og regler og skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som bidrar positivt til IAVs omdømme og tillit. Medarbeidere i IAV skal ikke opptre slik at IAVs omdømme og tillit svekkes.

3. Møte med kunder, leverandører og offentlige organer
Medarbeidere i IAV skal møte kontakter med respekt. Faglig kunnskap og skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, utøvelse av oppdrag og tjenesteyting i forhold til kontakter eller på vegne av kontakter når det er aktuelt. Innblanding av private interesser i profesjonelle forhold skal ikke forekomme.

4. Habilitet.
Medarbeidere i IAV som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i IAV har en selvstendig plikt til i enhver sammenheng å kritisk vurdere egen habilitet og eventuelle mulige habilitetskonflikter som kan oppstå. Det gjelder: 1) Personlig habilitet 2) Habilitet i kunde- og leverandørforhold i IAV, og 3) Leverandørforhold ivaretatt for kunder.

5. Forbud mot gaver og andre fordeler i tjenesten.
Medarbeidere i IAV må for seg selv eller andre ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser, eller når ytelsen er egnet til eller av giveren er ment å påvirke IAV medarbeiderens profesjonelle handlinger og valg. Dette omfatter også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold.

Dette gjelder med mindre gaver er av ubetydelig verdi, og at det er klart at gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen. I tvilstilfeller plikter medarbeider å ta det opp med overordnet.

6. Oppdrag for offentlige oppdragsgivere.
Medarbeidere som deltar i forretningsmessig virksomhet for offentlige oppdragsgivere plikter å sette seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og oppdragsgivers eget regelverk på området. Alle anskaffelser som IAV er involvert i skal baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.

7. Lederansvar og medarbeiderens personlige ansvar.
Ledere i IAV og medarbeidere for øvrig skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet og ivaretakelse av IAVs etiske regler. Alle medarbeidere i IAV har et personlig og selvstendig ansvar for å følge IAVs etiske regler. Alle ansatte har rett til å nekte å følge pålegg eller oppfylle forventninger som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske regler.

8. Brudd på IAVs etiske regler.
Brudd på de etiske regler kan få konsekvenser for arbeidsforholdet. Alle medarbeidere er inneforstått med dette. Ved tiltredelse signeres bekreftelse på at de er kjent med reglene og at de etterlever dem gjennom sitt ansettelsesforhold til IAV.

MEDLEMSSIDER

IAV FORDELSKORT

KONTAKT OSS

Innkjøpsassistanse
Vest AS

Tlf: 51 63 14 20

Epost: kontakt@iav.no


Adresse:

Stokkamyrvn 20

4313 Sandnes