MEDARBEIDERE

IAV kvalitetssikringssystem

1. Kvalitetspolitikk

IAV skal fremstå kvalitetsbevisst både overfor kunder og samarbeidspartnere så vel som for egne medarbeidere. IAV kvalitetssikringssystem er forankret i styret (årlig revisjon).

IAV har etablert et kvalitetssikringssystem for å sikre at tjenester tilfredsstiller kundens ønsker og krav. Det skal sikre at medarbeidere jobber etter samme prosesser, standarder og mål. Det skal også sikre at nyansatte får god opplæring og raskt kan sette seg inn i nye arbeidsoppgaver, og at de får oversikt over oppgaver andre ansatte i bedriften utfører. De skal forstå gangen i verdikjeden fra kundeforespørsel til leveranse og kundetilfredshet.

Kvalitetssikringssystemet vedlikeholdes og videreutvikles i h.h.t. IAV strategi. Det er på intranett for alle ansatte og skal bidra til å sikre krav og behov kunde og ansatt setter til IAV.

Kvalitetssikringssystemet er alltid til kritisk vurdering. Det vedlikeholdes for oppdatering i h.h.t. endrede krav fra kunder og endringer i lovverk og ansettelsesavtaler. Det inngår i daglig drift ved at medarbeidere er ansvarlig for å utføre arbeid i h.h.t. IAV kvalitetssikringssystem. IAV erkjenner at effektiv kvalitetspolitikk oppnås gjennom et kontinuerlig og aktivt samarbeid med og mellom alle medarbeidere med fokus på - og ansvar for - kvalitet.

2. Virksomhetsbeskrivelse

IAV er rådgiver innen anskaffelser og logistikk samt operatør for innkjøpsnettverk i offentlig og privat sektor. Vi har krevende kunder. Vi gjennomfører kurs. Vi engasjerer oss aktivt mht miljø- og verdivalg og etiske retningslinjer i forbindelse med innkjøp. Disse forhold medfører nye utfordringer, anerkjennelse og trivsel og bidrar til utvikling for IAV og medarbeidere.

3. Organisering og ansvar

Vårt innkjøpsmiljø er under utvikling og består i dag av medarbeidere fordelt mellom privat og offentlig sektor. Alle medarbeidere er dypt involvert i anskaffelsesprosesser for kunder. Administrative lederfunksjoner er ivaretatt som vist i organisasjonskartet under:

3.1 Daglig leder

 • Overordnet ansvar for kvalitetssikringssystemets egnethet og effektivitet.
 • Ansvar for utvikling, gjennomføring og revisjon av kvalitetssikringssystemet.
 • Ansvar for at alle medarbeidere følger opp IAV kvalitetssikringssystem.
 • Ansvar for habilitetsvurderinger og etiske retningslinjer.

3.2 Leder i offentlig sektor

 • Kvalitetssikring av konkurransegjennomføring og andre oppdrag i offentlig sektor.
 • Ansvar for faglig utvikling / oppdatering i h.h.t. endringer i LOA / FOA.
 • Ansvar for saksbehandling, kursutvikling og samarbeid i offentlig sektor.

3.3 Leder i privat sektor

 • Sikre at medarbeidere i privat sektor behersker og gjennomfører IAV kvalitetssikringssystem.
 • Ansvar for faglig utvikling innenfor fagområdene innkjøp og logistikk i privat sektor.
 • Kvalitetssikring av oppdrag i privat sektor.

3.4 Leder for administrasjon og IT, HMS-ansvarlig

 • Sikre at administrative verktøy støtter opp under IAVs kvalitetssikringssystem.
 • Sikre at administrative støttefunksjoner fungerer og bidrar til kvalitet i alle ledd.
 • Opprettholde og utvikle system for ivaretakelse av HMS, ansvar for HMS tiltak.

3.5 Ansatte

 • Ansvar for å sikre og bedre kvalitet i egen funksjon og rapportere avvik.
 • Ansvar for å følge opp kvalitetssikringssystem. Søke etter og foreslå forbedringer.
 • Ansvar for å følge opp krav til rutiner og etiske retningslinjer i IAV.

4. Kvalitetsmåling og kvalitetssikring

Gjennom måleverktøy evalueres og forbedres kvalitetssikringssystem kontinuerlig.

Målinger gir svar på om krav og mål oppnås. De gir grunnlag for forbedring av kvalitet og servicenivå på våre tjenester og bidrar til forutsigbarhet for kunder og trivsel for ansatte.

Komplett oversikt over måleverktøy og frekvens av målinger kan utleveres på forespørsel.


Rune Bryne                  Ole Harald Myklebust                             Kjell Hauge         Arild Stensland
Leder Privat sektor       HMS ansv.                                            Advokat jur.        Daglig leder, Leder Off. sektor

Oppdatert: Januar 2016

?

MEDLEMSSIDER

IAV FORDELSKORT

KONTAKT OSS

Innkjøpsassistanse
Vest AS

Tlf: 51 63 14 20

Epost: kontakt@iav.no


Adresse:

Stokkamyrvn 20

4313 Sandnes